Tilsyn og rapporter

 

Dyssegården er en selvejende § 67-institution med en samarbejdsaftale med Fredensborg kommune.

 

Tilsyn juli 2016

“Socialtilsynet konkluderer, at Dyssegården ledes og drives meget kompetent, og at personalegruppen i meget høj grad besidder kompetencer og viden inden for både pædagogik, psykiatri og sundhed m.m. Alt i alt er der tale om en meget professionel organisation, der for langt hovedparten af de unges vedkommende formår at bringe dem i god udvikling og trivsel med henblik på at klare en selvstændig voksentilværelse. De unge selv giver udtryk for at trives og at føle sig hjemme og i god udvikling.”

 

Tilsyn august 2015

“Socialtilsynet vurderer, at Dyssegården i høj grad støtter de unge i at udnytte potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Dette ses i form af, at mange af de unge lykkedes at gennemføre en afgangsprøve i hovedfagenedansk engelsk og matematik med fine gennemsnit. Der et stabilt fremmøde og medarbejderne forsøger at koordinere en motiverende indsats over for unge, som har svært ved at komme i skole. De unge er inddraget i egne skolemål.”

 

Tilsyn juli 2014

“Socialtilsynet vurderer, at såvel ledelse som personalegruppe på Dyssegården har relevante kompetencer i forhold til at sikre udvikling af tilbuddet som sådan og behandling og udvikling af de indskrevne børn og unge. Socialtilsynet vurderer, at organisationen Dyssegården er veldrevet med en professionel bestyrelse og en solid og bæredygtig økonomi. Også de fysiske rammer understøtter efter Socialtilsynets opfattelse de unges udvikling og trivsel og rummer mange forskellige faciliteter.”

 

Tilsyn august 2012

“Det overordnede indtryk af Dyssegården er, at det er særdeles velfungerende tilbud til målgruppen – normalt begavede unge med en psykiatrisk lidelse. Dyssegården arbejder ud fra en psykodynamisk miljøterapeutisk tilgang, som er yderst relevant for arbejdet med denne målgruppe, og det er tilsynets vurdering, at personalet på fin vis redegør for denne valgte metodik”

 

Tilsyn juni 2011

“Arbejdet med udviklingsplaner og den pædagogiske indsats vurderes fortsat at være af høj kvalitet. Det, der kendetegner Dyssegården, er, at der er stor sammenhæng mellem udviklingsplaner og daglig pædagogisk praksis, samt at der er en god sammenhæng og en høj kvalitet i planlægning og udførsel af opgaverne. Det er rigtigt, at der kan være behov for at dokumentere de konkrete resultater/effekter af indsatsen, men det er en generel udfordring i behandlingsarbejdet.” 

“De interviewede forældre synes generelt, at Dyssegården gør det godt, er professionelle og gode samarbejdspartnere.”

 

Tilsynsrapporten fra juli 2016