Målgruppe

 

“Vi arbejder for og med de unge i en tryg hverdag”.

 

Dyssegården har psykiatrisk behandling af børn og unge med begyndende psykiatriske lidelser. Som følge af sygdommen kan børnene miste kognitive og sociale færdigheder og troen på et meningsfuldt liv i nære relationer, på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Vi arbejder med troen på et meningsfuldt liv i behandling, undervisning og fritidsaktiviteter med faste og trygge rammer tilpasset den enkelte, når vi påbegynder en psykiatrisk behandling her hos Dyssegården.

De unge på Dyssegården er fra 10 til 25 år og er normalt begavede, som ikke lader sig behandle alene med intensiv, pædagogisk påvirkning. De psykiatriske lidelser indebærer bl.a. psykotiske lidelser, autismespektrumforstyrrelser, selvskade, angst, OCD mm.

 

 

De der har gavn af Dyssegårdens psykiatriske botilbud er børn og unge, der har alvorlige symptomer, typisk i form af angst, indre kaos, alvorlige kontaktproblemer, isolationstrang, tab af livsenergi, forvrænget realitetsoplevelse, tvangstanker og -handlinger, spiseforstyrrelser, depressivitet, vrede, destruktive og selvdestruktive handlinger som f.eks. cutting, eller selvmordsforsøg. Det er desuden et kendetegn, at børn og unge med disse diagnoser udviser langt mere indadreagerende og selvskadende adfærd, i forhold til udadreagerende adfærd, og at deres adfærd og handlinger kan begrundes i en psykiatrisk sygdomsforståelse. Dermed adskiller målgruppen sig også betydeligt fra adfærdsvanskelige, utilpassede børn/unge.

Hos os er den psykiatriske behandling afhængig af, at vi forud for indskrivning af en ung opnår en indbyrdes samarbejdsrelation. Normalt skal der derfor være givet tilsagn fra barnet/den unge og forældrene, før det psykiatriske botilbud på Dyssegården kan blive en realitet. Dette skaber nemlig langt mere gunstige vilkår for børnene, at den psykiatriske behandlingen de modtager, er noget som de selv ønsker.

De fleste af børnene og de unge har langvarige indlæggelser bag sig, og mange har en eller flere psykiatriske diagnoser. Ofte er de diagnosticeret med tidligt debuterende skizofreni eller andre psykotiske lidelser. Derudover kan en del af børnene og de unge have diagnoser f.eks. i form af autismespektrumforstyrrelser, OCD, spiseforstyrrelse, angst og depression.

Læs mere under diagnoser.

 

Mener du, dit barn skal på Dyssegården?

Er du forælder til en ung, som du mener, er i Dyssegårdens målgruppe? Du kan læse mere om vores hvad vi tilbyder af ydelser under fanebladet “Indsats”. Hvis du ønsker at undersøge, om dit barn kan komme til at bo her, skal du kontakte jeres sagsbehandler. Det er som udgangspunkt sagsbehandleren, som tager kontakt til os. Sammen med os, den unge og evt. forældre, skole og læge vurderes det, om Dyssegården er det rigtige sted for dit barn. Det er også kommunens sagsbehandler, som skal bevilge penge til opholdet.

Du er altid velkommen til at kontakte vores socialrådgiver, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn er i målgruppen. Du finder en liste over her over vores personale.