Midlertidigt botilbud

Dyssegården har 10 godkendte § 107-pladser (midlertidigt botilbud). Målgruppen er unge med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for fortsat behandling og for at få afklaret deres fremtidige boform og støttebehov – og samtidig unge,  der har fået afslag på efterværn.

 

Man kan bo på Dyssegården i midlertidigt botilbud, til man fylder 25 år og typisk, til man har gjort sin uddannelse eller sit aktivitetstilbud færdigt.

Formålet med opholdet på Dyssegården er at skabe overblik over den unges muligheder i et kommende voksenliv i forhold til beskæftigelse eller uddannelsesmuligheder. Dyssegården støtter den unge i en afklaring af, om han eller hun kan klare sig i egen bolig og graden af eventuel støtte, eller om der er behov for, at den unge bliver visiteret til et længerevarende botilbud efter Lov om Social Service § 108 (længerevarende botilbud).

Det midlertidige botilbud følger den overordnede behandlingstilgang – den psykodynamiske miljøterapi – som omfatter alle aktiviteter og alle personalegrupper på Dyssegården. Indsatsen for den enkelte unge justeres på halvårlige behandlingskonferencer.

I samarbejde med den enkelte unge, anbringende kommunes relevante afdelinger og Dyssegården udarbejdes en handleplan for opholdet, der vil indeholde et meningsfuldt aktivitetstilbud, fx en STU uddannelse på Dyssegården, jobtræning eller beskyttet beskæftigelse udenfor Dyssegården.

De daglige aktiviteter vil derudover bestå i træning af nedenstående færdigheder og kompetencer efter en individuel vurdering, som beskrevet i behandlingsplanen for den enkelte unge.

 

Træning af daglige færdigheder (ADL – Almindelig Daglig Livsførelse)

  • Træning i at begå sig i nærsamfundet
  • Udvikling af personlige kompetencer
  • Træning i at igangsætte og fastholde uddannelse og job
  • Træning i at forvalte sin egen økonomi
  • Træning i at håndtere sin medicin
  • Træning i at etablere og vedligeholde sociale relationer
  • Træning i at etablere et ungdoms- og voksenliv
  • Træning i at lære at håndtere sine psykiske vanskeligheder/kende sine ressourcer og begrænsninger.

Derudover er der en række faste aktiviteter på Dyssegården (ferieture, kreativt værksted, byture og motionstilbud), som de unge kan være en del af, hvis deres fysiske og psykiske tilstand tillader det.