Midlertidigt botilbud

Dyssegården har 10 godkendte § 107-pladser (midlertidigt botilbud). Tilbuddet er til dig med nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for fortsat psykiatrisk behandling og for at få afklaret din fremtidige boform og støttebehov – og til dig, der har fået afslag på efterværn.

Du kan bo på Dyssegården i midlertidigt botilbud til du fylder 25 år og typisk, til du har gjort din uddannelse eller dit aktivitetstilbud færdigt.

Formålet med opholdet på Dyssegården er at skabe overblik over dine muligheder i et kommende voksenliv i forhold til beskæftigelse eller uddannelsesmuligheder. Dyssegården støtter dig i en afklaring af, om du kan klare dig i egen bolig og graden af eventuel støtte, eller om der er behov for, at du bliver visiteret til et længerevarende botilbud efter Lov om Social Service § 108 (længerevarende botilbud).

Det midlertidige botilbud følger den overordnede behandlingstilgang – den psykodynamiske miljøterapi – som omfatter alle aktiviteter og alle personalegrupper på Dyssegården. Indsatsen for den enkelte justeres på halvårlige behandlingskonferencer.

I samarbejde med dig, kommunes relevante afdelinger og Dyssegården udarbejdes en handleplan for opholdet, der vil indeholde et meningsfuldt aktivitetstilbud, fx en STU-uddannelse på Dyssegården, jobtræning eller beskyttet beskæftigelse udenfor Dyssegården.

De daglige aktiviteter vil derudover bestå i træning af nedenstående færdigheder og kompetencer efter en individuel vurdering, som beskrevet i behandlingsplanen for den enkelte.

 

Træning af daglige færdigheder (ADL – Almindelig Daglig Livsførelse)

  • Træning i at begå sig i nærsamfundet
  • Udvikling af personlige kompetencer
  • Træning i at igangsætte og fastholde uddannelse og job
  • Træning i at forvalte din egen økonomi
  • Træning i at håndtere din medicin
  • Træning i at etablere og vedligeholde sociale relationer
  • Træning i at etablere et ungdoms- og voksenliv
  • Træning i at lære at håndtere dine psykiske vanskeligheder/kende dine ressourcer og begrænsninger.

Derudover er der en række faste aktiviteter på Dyssegården (ferieture, kreativt værksted, byture og motionstilbud), som du kan være en del af, hvis din fysiske og psykiske tilstand tillader det.

denne sektion

STU

Peter Rødbro Johannesen, forstander

“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”