Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Behandlingens lovgrundlag og GDPR

Dyssegården er en selvejende nonprofit institution, der tilbyder døgnbehandling i henhold til Barnets Lov §43, ungestøtte §114, samt midlertidige ophold i henhold til Lov om Social Service §107. Den interne skole tilbyder specialundervisning i henhold til Folkeskoleloven. Vores STU-uddannelse opfylder kravene i bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov nr. 610 af 28/05/2019.

Dyssegården har samarbejdsaftale med Fredensborg Kommune, og Socialtilsynet på Frederiksberg fører det lovpligtige tilsyn.

For mere information kontakt os gerne på tlf.: 4820 7800 eller e-mail: dyssegaarden@dyssegaarden.dk

Indhentning, opbevaring og brug af relevante data (GDPR) samt muligheden for aktindsigt

I forbindelse med, at en ung indskrives på Dyssegården indhenter og opbevarer Dyssegården oplysninger vedr. den unge, som er sagligt relevante for Dyssegårdens behandlingsarbejde. Det betyder bl.a., at Dyssegården forud for indskrivning modtager relevante akter fra visiterende kommune, som læses til brug for målgruppevurdering. 

Såfremt en ung indskrives, vil visitationsakterne blive opbevaret elektronisk i Dyssegårdens journaliseringssystem SOFUS (et digitalt journaliseringssystem).  

Imens den unge er indskrevet på Dyssegården, vil Dyssegårdens personale løbende nedskrive og gemme relevante oplysninger om den unge, herunder de pædagogiske tiltag, den unges funktionsniveau, administrering og udlevering af medicin jf. gældende bestemmelser på området, aktiviteter og andre relevante oplysninger. Disse oplysninger bliver dokumenteret og skrevet ind i SOFUS Dagbogsprogrammet (en digital dagbog),  som Dyssegårdens personale har adgang til. 

Ved at samle relevante oplysninger i SOFUS Dagbogsprogrammet får personalet mulighed for at tilrettelægge behandlingen med udgangspunkt i netop den unges situation og aktuelle behov.  

Oplysningerne bruger vi således til at kvalificere behandlingsarbejdet med udgangspunkt i den unges kommunale handleplan. Hvilket danner grundlag for de halvårlige statusrapporter, som sendes til forældremyndighed og visiterende kommune forud for statusmøderne. I statusrapporten beskrives den unges udvikling, behov og konkrete behandlingsmål. 

Aktindsigt  

Forældremyndighedsindehaver og ung på Dyssegården har lov til at se, hvad Dyssegården har nedskrevet og gemt af oplysninger om den unge (Aktindsigt jf. Offentlighedslovens § 7).  

Ønske om aktindsigt rettes til den unges socialrådgiver på Dyssegården og senest den dag, den unge udskrives fra Dyssegården.  

Al data nedskrevet og opbevaret om den unge (jf. ovenstående) må opbevares af Dyssegården så længe, der er behov for dem. Det betyder, at når en ung udskrives af Dyssegården, sletter Dyssegården alle nedskrevne og gemte data.

Scroll to Top