Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Tilsyn og rapporter

Socialtilsynet fra Frederiksberg

Socialtilsyn Hovedstaden er en offentlig myndighed. Den har til opgave at godkende sociale botilbud til udsatte børn og unge og føre tilsyn med, om de sociale tilbud har en tilstrækkelig høj kvalitet. Socialtilsynet fører socialfagligt tilsyn med bl.a. botilbud og døgntilbud. Socialtilsynet undersøger, om de unge i tilbuddet får den hjælp og støtte, de har behov for. Det fører et generelt tilsyn med kvaliteten i et tilbud, og ikke et personrettet tilsyn i forhold til enkelte unge.

Socialtilsynet kommer på besøg

For at kontrollere og vurdere kvaliteten kommer socialtilsynet på besøg mindst én gang om året i alle tilbud. Formålet med besøget er at undersøge forholdene på stedet og vurdere, om de unge får den støtte, tilbuddet skal levere. Der vil ved tilsynet blive talt med de unge, som bor på stedet eller er brugere af behandlingstilbuddet. Der tales også med medarbejdere og ledelse på tilbuddet. Og somme tider inddrages pårørende og kommunen. Der aflægges både anmeldte besøg og uanmeldte besøg. Efter tilsynsbesøget udarbejdes en tilsynsrapport.

Hvis du vil vide mere om, hvem der laver disse rapporter, findes der god viden her.

Tilsyn af intern skole 2023

Tilsynet vurderer, at Dyssegården leverer en faglig undervisning på et højt og tilfredsstillende niveau, og det ses, at en stor procentdel af undervisningen varetages af en linjefagsuddannet lærer eller en lærer, som har kompetencer svarende dertil. De faglige resultater er meget tilfredsstillende målgruppen taget i betragtning. Således har lidt over halvdelen af eleverne over de seneste fem år aflagt alle afgangsprøver. 

Du kan se tilsynsrapporten fra april 2023 her.

Tilsyn af intern skole 2022

Tilsynet vurderer, at Dyssegården formår at have en tilgang til den unge som tilgodeser behandlings- og relationsarbejdet, samtidig med de er yderst professionelle. – Resultatet af trivselsmålingen er ligeledes yderst tilfredsstillende, idet alle fire indikatorer ligger langt over middel. – De faglige resultater er meget tilfredsstillende målgruppen taget i betragtning. Således har lidt over halvdelen af eleverne over de seneste fem år aflagt alle afgangsprøver. – Undervisningen bærer præg af en meget tæt relation til hver enkelt elev og en fin aflæsning af den enkelte elevs behov.

Du kan se tilsynsrapporten fra april 2022 her.

Tilsyn november 2021

Med stolthed kan vi her dokumentere, at et uanmeldt tilsyn i november har udløst topkarakterer på alle undersøgte punkter.

“ Socialtilsynet oplever en respektfuld og anerkendende tilgang til den enkelte og en anerkendelse af, at udvikling ikke ser ens ud hos alle, hvorfor det altid er vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer og udfordringer.

Du kan se tilsynsrapporten fra december 2021 her.

Tilsyn af intern skole 2021

Der opleves en stor pædagogisk indsats og et meget fint arbejde med elevernes faglige og sociale udvikling. Eleverne fremstår glade og trygge ved deres skole og undervisere. Alt i alt bærer Dyssegården præg af et sted med en ”ånd”, hvor alle vil hinanden det bedste.

Du kan se tilsynsrapporten fra januar 2021 her.

Tilsyn november 2020

“Tilsynet vurderer, at Dyssegårdens åbne døgntilbud § 66, stk. 1, nr. 7 og efterværn § 107 fortjener højeste karakter!“

Du kan se tilsynsrapporten fra november 2020 her.

Tilsyn af intern skole 2020

“Tilsynet vurderer, at der er tilfredsstillende kapacitet til og en høj grad af gennemførsel af 9. og 10. klasse afgangsprøver. Samt at resultatet af trivselsmålingen er yderst tilfredsstillende!“

Du kan se tilsynsrapporten fra januar 2020 her.

Tilsyn december 2019

“Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at Dyssegården er fagligt dygtige til at modtage i alt 34 børn og unge i alderen 10 til 25 år med begyndende psykiatriske lidelser, og tilbuddet med metoden psykodynamisk miljøterapi dokumenterer positive resultater for de unge på Dyssegården.”

Du kan se tilsynsrapporten fra december 2019 her.

Tilsyn juli 2018

“Socialtilsynet vurderer ligesom ved sidste tilsynsbesøg, at Dyssegårdens målgruppe er klart beskrevet, både på hjemmesiden og af ledelsen, og at psykodynamisk miljøterapi er en velegnet metode til børn og unge med begyndende psykiatriske lidelser. Det er tydeligt for Socialtilsynet, at metoder og tilgange er gennemtænkt og implementeret i tilbuddet. Det er Socialtilsynets vurdering, at de faglige tilgange og metoder fører til positive resultater for de unge, og vurderingen er primært baseret på de unges egne udtalelser, behandlingsplaner og på oplysninger fra anbringende kommuner.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at Dyssegårdens ledelse og bestyrelse løbende gør sig relevante overvejelser om, hvordan ydelserne og tilbuddet på Dyssegården kan udvikles.”

Du kan se tilsynsrapporten fra august 2018 her.

Tilsyn maj 2018

“Styrelsen for patientsikkerhed – maj 2018. Tilsyn og Rådgivning øst. Sagsnr. 5-9011-2073/2”

Du kan se tilsynsrapporten fra maj 2018 af Styrelsen for patientsikkerhed her.

Tilsyn juli 2017

“Socialtilsynet vurderer ligesom ved sidste tilsynsbesøg, at Dyssegårdens målgruppe er klart beskrevet, både på hjemmesiden og af ledelsen, og at psykodynamisk miljøterapi er en velegnet metode til børn og unge med begyndende psykiatriske lidelser. Det er tydeligt for Socialtilsynet, at metoder og tilgange er gennemtænkt og implementeret i tilbuddet. Det er Socialtilsynets vurdering, at de faglige tilgange og metoder fører til positive resultater for de unge, og vurderingen er primært baseret på de unges egne udtalelser, behandlingsplaner og på oplysninger fra anbringende kommuner. Socialtilsynet vurderer endvidere, at Dyssegårdens ledelse og bestyrelse løbende gør sig relevante overvejelser om, hvordan ydelserne og tilbuddet på Dyssegården kan udvikles.”

Du kan se tilsynsrapporten fra juli 2017 her.

Tilsyn juli 2016

“Socialtilsynet konkluderer, at Dyssegården ledes og drives meget kompetent, og at personalegruppen i meget høj grad besidder kompetencer og viden inden for både pædagogik, psykiatri og sundhed m.m. Alt i alt er der tale om en meget professionel organisation, der for langt hovedparten af de unges vedkommende formår at bringe dem i god udvikling og trivsel med henblik på at klare en selvstændig voksentilværelse. De unge selv giver udtryk for at trives og at føle sig hjemme og i god udvikling.”

Tilsyn august 2015

“Socialtilsynet vurderer, at Dyssegården i høj grad støtter de unge i at udnytte potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Dette ses i form af, at mange af de unge lykkedes at gennemføre en afgangsprøve i hovedfagene dansk, engelsk og matematik med fine gennemsnit. Der et stabilt fremmøde og medarbejderne forsøger at koordinere en motiverende indsats over for unge, som har svært ved at komme i skole. De unge er inddraget i egne skolemål.”

Tilsyn juli 2014

“Socialtilsynet vurderer, at såvel ledelse som personalegruppe på Dyssegården har relevante kompetencer i forhold til at sikre udvikling af tilbuddet som sådan og behandling og udvikling af de indskrevne børn og unge. Socialtilsynet vurderer, at organisationen Dyssegården er veldrevet med en professionel bestyrelse og en solid og bæredygtig økonomi. Også de fysiske rammer understøtter efter Socialtilsynets opfattelse de unges udvikling og trivsel og rummer mange forskellige faciliteter.”

“Det overordnede indtryk af Dyssegården er, at det er særdeles velfungerende tilbud til målgruppen – normalt begavede unge med en psykiatrisk lidelse. Dyssegården arbejder ud fra en psykodynamisk miljøterapeutisk tilgang, som er yderst relevant for arbejdet med denne målgruppe, og det er tilsynets vurdering, at personalet på fin vis redegør for denne valgte metodik”

Tilsyn juni 2011

“Arbejdet med udviklingsplaner og den pædagogiske indsats vurderes fortsat at være af høj kvalitet. Det, der kendetegner Dyssegården, er, at der er stor sammenhæng mellem udviklingsplaner og daglig pædagogisk praksis, samt at der er en god sammenhæng og en høj kvalitet i planlægning og udførsel af opgaverne. Det er rigtigt, at der kan være behov for at dokumentere de konkrete resultater/effekter af indsatsen, men det er en generel udfordring i behandlingsarbejdet.” 

“De interviewede forældre synes generelt, at Dyssegården gør det godt, er professionelle og gode samarbejdspartnere.”

Scroll to Top