Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Døgnbehandling

Dyssegården har 50 døgnpladser, der er fordelt i “familiegrupper“ på Dyssegårdens faciliteter. For at give børnene og de unge så trygge og overskuelige rammer som muligt, er døgnafdelingen inddelt i selvstændige og familielignende enheder – nemlig StjernegangenJupiterApollo, Fredensborghuset (børneafdeling) og Merkur, Neptun, Sirius (voksenafdeling) med hver sit køkken og opholdsstue.

Alle Dyssegårdens børn og unge har egne værelser, mens man er to-tre om at dele et badeværelse. Dyssegården har fælles faciliteter som f.eks. motionsrum, fodboldbane, bålhus, båd og træningsområde, ligesom vi er omgivet af skøn natur med masser af udfoldelsesmuligheder.

Jeg oplever, at jeg har fået selvtillid og er blevet meget gladere af at være her, at jeg kan komme afsted herfra med en tro på, at jeg kan noget og er noget værd.

– Én af Dyssegårdens unge i ekstern brugerundersøgelse

Alle døgnindskrevne børn og unge på Dyssegården ligger inden for vores målgruppe, som du kan læse mere om her. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et barn eller en ung falder inden for målgruppen, er du altid velkommen til at ringe til vores socialrådgiver. Du finder nummeret under Personale.

Behandling

Dyssegårdens døgnbehandling følger den psykodynamiske miljøterapi. To gange om året afholder vi en tværfaglig behandlingskonference, hvor vi gennemgår og fastsætter hovedlinjen for den individuelle behandling. Inden mødet drøfter den unge med sin kontaktperson, hvilke budskaber han eller hun gerne vil have med på mødet. På mødet deltager både den unge, døgnafdelingens personale, socialrådgiver, psykolog og kontaktlærer fra skolen.

“Det, der kendetegner Dyssegården, er, at der er stor sammenhæng mellem udviklingsplaner og daglig pædagogisk praksis, samt at der er en god sammenhæng og en høj kvalitet i planlægning og udførsel af opgaverne”.                                               

– Fra uanmeldt tilsynsbesøg

Døgnafdelingen arbejder systematisk med den psykodynamiske miljøterapi. Helt konkret betyder det, at døgnets 24 timer er lagt i faste rammer, hvilket giver børnene og de unge den kontinuitet, forudsigelighed og tryghed, de har brug for. Frustrationer, konflikter og (selv-)destruktiv og angstskabende adfærd mindskes og dæmpes, så børnene og de unge får den ro og terapeutiske ”effekt”, der gør behandling og udvikling mulig. Børnene og de unge har hver deres kontaktpersoner tilknyttet.

Dyssegårdens døgntilbud indebærer professionel behandling – medicinsk, psykologisk og miljøterapeutisk. Vi råder over højt specialiseret psykologisk, pædagogisk- og sundhedsfagligt personale med lang erfaring i at behandle børn og unge med psykiske lidelser. Samtidig har vi et tæt samarbejde med psykiatrien – både Børne- og Ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien, distriktspsykiatrien og privatpraktiserende psykiatere.

På Dyssegården har vi interne psykologer, som tilbyder psykoterapeutiske samtaler samt gruppeterapi på ugentlig basis – sidstnævnte i samarbejde med en miljømedarbejder.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde er alfa og omega for os. Det strukturerede samarbejde består i mindst to årlige forældresamtaler, forældredeltagelse i statusmøder og skole-hjem-samtaler og hyppige opringninger til forældre. Hertil skal lægges det mere uformelle (og hyggelige): Første søndag i advent med forældre, søskende og bedsteforældre, sidste skoledag med overrækkelse af eksamensbevis, spisning og boldspil – og alt det ”løse”, hvor forældre beder om råd og vejledning.

Derudover tilbyder vi også rådgivning og undervisning til forældre og pårørende. Der er bl.a. mulighed for at deltage i psykoedukationsforløb og individuel rådgivningsforløb.

Stor vægt på ungeinddragelse

Det er yderst vigtigt, at barnet eller den unge føler sig forstået og lyttet til. Den individuelle behandlingsplan laves derfor i samarbejde med den unge, som også via sin kontaktperson har mulighed for at give udtryk for sine vurderinger og holdninger på de halvårlige behandlingskonferencer, hvor behandlingsplanen justeres, og der udarbejdes nye halvårlige delmål.

Alle statusrapporter gennemgås med den unge inden statusmødet, så de er orienteret om, hvad der fortælles til forældre og kommune, og de unges egne bidrag til indholdet noteres i rapporten. Alle unge har desuden indflydelse på egne ugeskemaer.

Rammer

Dyssegården lægger vægt på at være et trygt og sikkert hjem for disse børn og unge. Det betyder f.eks., at dagen er struktureret med mange samlinger, så der løbende er tæt fokus fra personalet på hver enkelt unges velbefindende. Der er en aftennormering, der tillader tid til hjælp, fordybelse, aktiviteter og samtaler, og vågne nattevagter, som de unge kan henvende sig til, hvis de har brug for det.

Hverdagen på Dyssegården er præget af struktur og omsorg. Fra børnene og de unge vækkes om morgenen kl. 7.00, til de går i seng om aftenen kl. 22.30, kender de indholdet i deres dag.

Det bærende element i døgnafdelingen er, at de ansatte i deres troværdige og afvæbnende tilgang til børnene og de unge får skabt vigtige og bæredygtige relationer. Når de unge fornemmer, at vi vil dem det godt, tør de vise os den nødvendige tillid, som er fundamentet for et godt samarbejde om behandlingen.

De vigtigste elementer

Dyssegårdens døgnafdeling består af en række elementer, der tilsammen udgør det optimale tilbud til børn og unge med svære psykiske lidelser.

  • Professionel behandling
  • Et trygt hjem og en struktureret hverdag
  • Individuelt tilrettelagt skolegang
  • Fokus på relationer
  • Forældresamarbejde
  • Stor vægt på ungeinddragelse
Scroll to Top