Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Ungestøtte

Ifølge Barnets Lov skal anbringende kommune tage stilling til ungestøtte §114, senest når en anbragt ung er 17,5 år. En ungestøtte jf. §114 på Dyssegården afhænger således af, at anbringende kommune vurderer, at den unge er i målgruppen til ungestøtte og at den unge ønsker denne støtte.

Ungestøtte jf. §114 kan bestå i fortsat anbringelse på Dyssegården eller udslusning og aftales altid i samarbejde med kommunen. Målgruppen for Dyssegårdens ungestøtte er unge mellem 18 og 23 år, som i øvrigt er indenfor Dyssegården målgruppe.

I ungestøtte støtter Dyssegården den unge i at opnå de bedst mulige betingelser for en selvstændig voksentilværelse, med fokus på, at den unge skal blive så selvhjulpen som muligt og potentielt klar til egen bolig med job og/eller uddannelse.

I ungestøtte bliver den unge boende på en af døgnafdelingerne på Dyssegården, og er omfattet af den overordnede tilgang til døgnbehandling – den psykodynamiske miljøterapi – som omfatter alle aktiviteter og alle personalegrupper på Dyssegården. Ungestøtte-indsatsen for den enkelte unge justeres på de halvårlige behandlingskonferencer.

“Jeg øver mig på Dyssegården, fordi jeg gerne vil kunne bo alene i en lejlighed”.

– Én af Dyssegårdens unge fortæller om ungestøtte

Vi støtter den unge blandt andet ved at opstille konkrete udviklingsmål i et individuelt tilrettelagt forløb i henholdsvis ungestøtte- og udslusningsperioden. Udviklingspunkterne vil primært tage udgangspunkt i uddannelse, job, økonomi, forplejning, hygiejne, rengøring/oprydning, tøjvask og træning af færdigheder i forhold til sociale relationer. Formålet med at træne helt basale, praktiske og huslige opgaver er, at den unge kan udvikle sig i et miljø, der funktionsmæssigt ligger sig tæt som muligt op af at bo i en selvstændig bolig.

Efter konkret vurdering tilrettelægges et individuelt forløb i et ungestøtte- og/eller udslusningstilbud. Den del af ungestøtte-tilbuddet, der består af intern botræning på Dyssegården, vil typisk vare et til to år. Varigheden er afhængig af den unges udvikling, som vil blive evalueret løbende på statusmøder med kommunen. Udslusningen, som finder sted i ungestøtte-perioden, hvor den unge bor i egen bolig og får et antal støtte-/tilsynstimer, vil efter aftale med kommunen gradvist nedreguleres til nul, normalt ved det fyldte 23. år.

De vigtigste elementer

  • Intern botræning på Dyssegården (ungestøtte cirka to år)
  • God personlig hygiejne
  • Dagligdags funktioner (ADL – Almindelig Daglig Livsførelse)
  • At forvalte sin egen økonomi
  • At håndtere sin medicin
  • At igangsætte og fastholde uddannelse og job
  • At etablere og vedligeholde sociale relationer
  • At etablere et ungdoms- og voksenliv
  • At lære at håndtere sine psykiske vanskeligheder/kende sine ressourcer og begrænsninger
Scroll to Top