Udslusningstilbud

Ophold i Slusen er en aftalt støtte til unge, der skal have afklaret færdigheder med henblik på at kunne etablere sig i egen bolig, og som har brug for særlig støtte til at håndtere et selvstændigt voksenliv.

Tilbuddet administreres som en underafdeling af Dyssegården, og ydelserne falder ind under henholdsvis Servicelovens §76 om efterværn, eller Servicelovens §107 om midlertidig botilbud for voksne.

 

Bolig

Slusen er en villa i 2 plan på i alt 172 m2. Huset har en idyllisk beliggenhed i Avderød, Nordsjælland. Beboerne har eget værelse, der er fælles køkken og stue, 2 badeværelser samt bryggers med vaskefaciliteter. Der er stor have med en dejlig terrasse. Villaen er geografisk beliggende få hundrede meter fra Dyssegården, men skal betragtes som et selvstændigt botilbud med i alt 4 værelser.

 

Målgruppe

Den primære målgruppe forventes at være beboere Dyssegårdens egne døgnafdelinger, idet Slusen vil være en naturlig overgang og videre udvikling til et selvstændigt voksenliv. Det vil dog også være en mulighed at blive indskrevet som ung uden tidligere opholdt på Dyssegården.

Målgruppen er unge fra 17-25 år og i udgangspunktet den samme som målgruppen for Dyssegården. Læs mere om Dyssegårdens målgruppe her. De kommende beboere på Slusen vil være færdigbehandlet i forhold til indsatsen på Dyssegårdens døgnafdelinger eller andre døgntilbud, for at kunne blive visiteret til udslusningstilbuddet. De fleste unge vil indgå i psykiatrisk behandlingstilbud i distriktspsykiatrien.

Kommende beboere til Slusen har opnået erkendelse af egne vanskeligheder og udfordringer, og ønsker at samarbejde med personalet i forhold til egen udvikling i socialpædagogisk ramme. Med andre ord er de indstillede på at fortsætte deres udviklingsforløb mod et mere selvstændigt liv.

Ydelsen er derfor tilrettelagt som en indsats i et mindre støttende miljø, end det som døgnanbringelse på Dyssegården tilbyder. Omvendt forventes indsatsen at give tilbud om mere støtte end for eksempel kontaktperson i eget hjem, og skal således ses som en præ-udslusning med en forudsigelig og tryg overgang til et mere selvstændigt liv. De unge der visiteres til en plads i Slusen skal kunne klare sig kortere eller længere tid uden personalestøtte – som udgangspunkt i minimum et døgn.

 

Visitation

Visitation foregår i samarbejde med den unge mellem anbringende kommune og visitationsudvalget på Dyssegården. Er der tale om en visitation fra døgninstitutionen Dyssegården til Slusen vil det typisk foregå på et statusmøde med anbringende kommune.

Inden visitering vil der også have været en forudgående vurdering af eksempelvis den unges evne til at mestre grundlæggende elementer for at kunne klare et selvstændigt liv, og behovet for omfang af personalestøtte. Dette vurderes på Dyssegårdens behandlingskonferencer, hvor der også foreligger en intern indstilling/anbefaling til ophold i Slusen. Den unges samtykke, vilje og indstilling til at samarbejde om egen udvikling er af afgørende betydning forud for en visitation.

Såfremt den unge vurderes at kunne profitere af udslusningstilbuddet, vil der blive udarbejdet en udviklingsplan for forløbet.

En af følgende 2 kriterier skal være opfyldt for at komme i visitation:

 • Efterværn (SEL §76):

Her vil målgruppen være unge, der frem til de er fyldt 18 år, har været anbragt i plejefamilie eller på en døgninstitution. Primært forventes målgruppen at være unge, der bliver visiteret til udslusningsboligen i forlængelse af døgnbehandling på Dyssegården. Efterværn er muligt fra det 18 til det 22 (23) år.

 • Midlertidig botilbud (SEL §107):

Her vil målgruppen være unge, der frem til de er fyldt 18 år enten har boet hjemme, har været anbragt i plejefamilie eller har været på en døgninstitution. Primært forventes målgruppen også her at være unge, der bliver visiteret til udslusningsboligen i forlængelse af døgnbehandling på Dyssegården. Midlertidig botilbud på Dyssegården er muligt fra det 18. til det 25. år.

Formålet med begge ophold er netop at gøre den unge i stand til at klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte.

 

 

Indsatsen

Allerede forud for indflytning har der været fokus på den unges næste udviklingstrin, og behovet for indsatsen er afklaret. Ved træning i dagligdags gøremål og med stadig flere ansvarsområder vil den unge blive udfordret til større grad af selvstændighed.

Ydelser for indsatsen betyder blandt andet tilbud om:

Relationsarbejde ved kontaktperson

 • Motiverende samtaler
 • Rådgivende samtaler
 • Støtte til hverdagsaktiviteter som madlavning, indkøb, rengøring, tøjvask m.m. (ADL-træning)
 • Støtte til mindre praktiske opgaver
 • Støtte til administrative opgaver (bank, økonomistyring, budget, post m.m.)
 • Aktivitets og samværstilbud
 • Koordinerende støtte til den unge i forhold til sagsbehandler, venner, familie, job/skole/uddannelsessteder, fritidsaktiviteter m.m.
 • Give passende udfordringer i forhold til stadig stigende selvstændighed.

Der vil også være fokus på at skabe traditioner, mulighed for ferieafholdelse, sociale arrangementer både på og udenfor Dyssegården.

Desuden vil der være en tværfaglig indsats, som arbejder med:

 • Dokumentation af indsatsen
 • Udarbejdelse af statusrapporter
 • Afholdelse af statusmøder med den unge, kommune og netværk 3 mdr. efter indflytning og derefter 1-2 gange årligt. Interval aftales individuelt med den unges kommune.

Formålet med statusmøder er at følge op på om indsatsen fortsat er relevant ud fra en beskrivelse af den unges udvikling, samt om der skal revurderes eller justeres i kommunens handleplan og udviklingsmålene på Dyssegården i forhold til denne.

 • Udarbejdelse af individuel udviklingsplan i samarbejde med den unge 3 mdr. efter indflytning, herefter 2 gange årligt, eller tidligere ved behov.

 

Personale

Der vil være personale til rådighed i huset alle hverdage på skemalagte tidspunkter, hvor behovet for støtte vurderes størst.

Forventeligt vil der være en indsats for hele huset i morgentimerne på alle hverdage, samt 2-3 hverdagsaftener, med personale til rådighed. Herudover vil der være individuelle aftaler mellem den unge og dennes kontaktperson, efter behov.

I weekenden vil der være en daglig kontakt med tilbud om besøg og/eller en aktivitet. Der vil almindeligvis ikke være personalekontakt på hverdage uden for tidsrummet kl. 7.00 – 23.00, og i weekender ikke kontakt uden for tidsrummet kl. 8.00 – 16.00. I udgangspunktet skal beboerne kunne klare sig selv uden personalestøtte uden for planlagt tid.

Ved akut behov for personalekontakt uden for ovenstående tider, vil et personale fra Dyssegårdens døgnafdelinger dog kunne kontaktes.